Finansijski izveštaji i izrada bilansa

Šta radimo?

Finansijski izveštaji i izrada bilansa

Mikro pravna lica – privredna društva osim javnih društava, zadruge, ogranci stranih pravnih lica, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, pravna lica koja u skladu sa posebnim propisima primenjuju odredbe Zakona, preduzetnici – (uži set obrazaca sa skraćenim obimom podataka)

  • Bilans stanja
  • Bilans uspeha
  • Statistički izveštaj
100%

Posvećenost

100%

Dostupnost

100%

Tačnost

Želite da sarađujete sa nama? Kliknite na dugme i kontaktirajte nas.

Pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP – privredna društva, zadruge, ogranci stranih pravnih lica, faktoring društva, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, pravna lica koja u skladu sa posebnim propisima primenjuju odredbe Zakona, preduzetnici i druga pravna lica koja su se odlučila da primenjuju MSFI za MSP – (širi set obrazaca sa punim obimom podataka)

  • Bilans stanja
  • Bilans uspeha
  • Statistički izveštaj
  • Izveštaj o ostalom rezultatu
  • Izveštaj o promenama na kapitalu
  • Izveštaj o tokovima gotovine

Bilans stanja

Bilans uspeha

Statistički izveštaj

Izveštaj o ostalom rezultatu

Izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine